CAREER / สมัครงาน


ช่างรับเหมาฉาบ 3 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   ฉาบเก็บรอยชั้นงานคอนกรีต (ฉาบหยาบโดยปูนมอร์ตาร์) / จับเหลี่ยมมุมช่องเปิดต่างๆ / ฉาบละเอียดเพื่อเก็บรอยต่อ และจุดตำหนิต่างๆ ด้วยปูน Skim coat
การศึกษา :   ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สาขา :   -
เพศ :   ชาย
อายุ :   ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานในสภาวะกดดันได้                                  
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- หากมีประสบการณ์ด้านงานฉาบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ                     
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สื่อการตลาด 1 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   จัดทำสื่อการตลาด ทั้งสื่อพิมพ์และ Social Media / ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ทำเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นและข้อมูลการตลาด / ควบคุมตวจสอบคุณภาพของสื่อ เช่น ตรวจเนื่อหา โปสเตอร์ / เรียนรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงในโลกออนไลน์
การศึกษา :   ปริญญาตรี
สาขา :   เทคโนโลยีสารสนเทศ/การตลาด
เพศ :   ชาย/หญิง
อายุ :   ไม่เกิน 45 ปี
คุณสมบัติอื่น ๆ :   - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office / Excel/PowerPoint / Social  Media Mobile
- ออกแบบสื่อโฆษณา
-ใช้โปรแกรมตกแต่ง ออกแบบ ตัดต่อภาพวิดีโอได้ดี
-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
-ถ้ามีประสบการณ์ทำเว็บจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

ช่างประตู หน้าต่าง UPVC 2 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   รับแผนงานและศึกษารายละเอียดแบบงาน UPVC ก่อนผลิต  /  จัดทำแผนการดำเนินงาน /  ผลิตชิ้นงาน /  ตั้งตั้งงาน UPVC หน้าไซต์งาน  /  ควบคุมดูแลอุปกณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานเสมอ /  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การศึกษา :   ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สาขา :   -
เพศ :   ชาย/หญิง
อายุ :   ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานในสภาวะกดดันได้                                  
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- หากมีประสบการณ์ด้านงาน UPVC จะพิจารณาเป็นพิเศษ                
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

ช่างเฟอร์นิเจอร์ 2 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   รับแผนงานและศึกษารายละเอียดแบบงานเฟอร์นิเจอร์ก่อนผลิต / จัดทำแผนการดำเนินงาน / ผลิตชิ้นงาน / ตั้งตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ Built In / ควบคุมดูแลอุปกณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานเสมอ / ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การศึกษา :   ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สาขา :   -
เพศ :   ชาย
อายุ :   ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานในสภาวะกดดันได้                                 
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- หากมีประสบการณ์ด้านงานเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ           
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตผนัง Precast 6 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   ผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป , ขนย้าย จัดเก็บ จัดส่งสินค้า , งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
การศึกษา :   ไม่จำกัดวุฒิ
สาขา :   -
เพศ :   ชาย
อายุ :   20 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- หากมีประสบการณ์ด้านการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 2 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :    ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ประจำโครงการ / จัดการและบริหารสำนักงานโครงการช่วยผู้อำนวยการโครงการ / กำกับดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา / มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมดูแลการปฏิบัติงาน /  จัดทำแผนงาน ทบทวน ตรวจสอบ โครงการในภาพรวมและติดตามผลการดำเนินการ / กำกับดูแลและจัดการ การดำเนินงานของบริษัทและผู้รับเหมาทั้งโครงการ / ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การศึกษา :   ปริญาตรี ขึ้นไป
สาขา :   ที่เกี่ยวข้อง
เพศ :   ชาย
อายุ :   35 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานในสภาวะกดดันได้                                  
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                       
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
- มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ และกล้าตัดสินใจ
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

ช่างรายวัน แรงงานรายวัน - ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่ง งานก่อสร้าง งานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป งานผลิตผนังสำเร็จรูป งานผลิตคอนกรีตอื่นๆ เป็นต้น
การศึกษา :   ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สาขา :   -
เพศ :   ช / ญ
อายุ :   20 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่น ๆ :   - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานในสภาวะกดดันได้
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

ช่างรับเหมา - ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :  
1. ช่างกระเบื้องหลังคา                   5. ช่างฝ้า
2. ช่างปูกระเบื้องพื้น                       6. ช่างประปา
3. ช่างสี                                           7. ช่างไฟฟ้า
4. ช่างบัวปูน                                    8. ช่างหินทราย 
การศึกษา :   ไม่จำกัด
สาขา :   -
เพศ :   -
อายุ :   -
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- มีประสบการ์ด้านการทำงานรับเหมาก่อสร้าง 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทีมงานที่มีคุณภาพ
- สามารถเดินทางเพื่อปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

พนักงานขับรถเครน , JCB , บรรทุกหัวลาก , รถโม่ปูน 2 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   ขับรถเครน , JCB , รถบรรทุกหัวลาก , รถโม่ปูน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
การศึกษา :   ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สาขา :   -
เพศ :   ช / ญ
อายุ :   20 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- สามารถขับรถเครน , JCB , รถบรรทุกหัวลาก , รถโม่ปูน  อย่างใดอย่างหนึ่ง
- มีประสบการณ์และใบอนุญาติขับขี่ ประเภทที่ 2 หรือ 3
- ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

ช่างกล ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อม 2 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต , ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ในส่วนการผลิตและสำนักงาน , งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
การศึกษา :   วุฒิ ปวช.
สาขา :   วิชาเอกไฟฟ้า หรือช่างกล
เพศ :  
อายุ :   20 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- มีประสบการณ์ในโรงงาน หรืองานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ / QC งานก่อสร้าง 2 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   ควบคุมดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป Precast ได้ , ดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายระบบคุณภาพ , ควบคุมดูแลลูกทีมในส่วนที่ได้รับผิดชอบ
การศึกษา :   วุฒิ ปวส.
สาขา :   สาขาโยธา / ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ :   ช / ญ
อายุ :   23-30 ปี
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- สามารถอ่านแบบ , ศึกษาแบบก่อสร้าง และควบคุมการทำงานให้ถูกต้องตามแบบได้
- มีประสบการณ์ด้านงานคอนกรีตสำเร็จรูป หรือด้านงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันได้
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง 3 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   รับแผนงานและศึกษารายละเอียดแบบงานก่อสร้างของโครงการ , จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง , ควบคุมดูแลขั้นตอนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ , ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานเสมอ , ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การศึกษา :   วุฒิ ปวส.
สาขา :   สาขาโยธา / ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ :  
อายุ :   ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- มีประสบการณ์งานก่อสร้างอย่างน้อย 1-2 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ (สงขลา - หาดใหญ่)
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้าง
- มีความสามารถในการควบคุมแรงงานต่างด้าวในการทำงาน
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย 3 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   ดูแลงานบริการหลังการขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและช่างพร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของงาน เช่น งานเก็บ งานแก้ งานซ่อมแซม งานเพิ่มเติม เป็นต้น
การศึกษา :   ปวช - ปวส.
สาขา :   ช่างก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพศ :   ช / ญ
อายุ :   ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- ประสบการณ์งานก่อสร้าง 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ (สงขลา , หาดใหญ่ , รัตภูมิ , ทุ่งลุง)
- อดทน ทำงานในสภาวะกดดันได้ พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด 5 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :    นำเสนอและขายบ้าน , งานบริการหลังการขาย , งานเอกสารภายในสำนักงาน , วางแผนการตลาด และอื่นๆตามความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน
การศึกษา :   ปริญญาตรี
สาขา :   ที่เกี่ยวข้อง
เพศ :   ช / ญ
อายุ :   ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานธุรการ และมีความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสาร
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
- ปฏิบัติงานได้ภายใต้แรงกดดัน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

ธุรการ ฝ่ายก่อสร้างและคลังสินค้า ด่วน!!! 2 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :   บันทึกจัดเก็บข้อมูลและประสานงานข่าวสารต่างๆให้กับฝ่ายก่อสร้าง / รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินผู้รับเหมาก่อสร้าง / จัดทำสรุปค่าแรงคนงานรายวัน / งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
การศึกษา :   ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สาขา :   -
เพศ :   ช / ญ
อายุ :   24 - 30 ปี
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานธุรการ                                              
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสาร                          
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานในสภาวะกดดันได้                                  
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้                                                                
- มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
- สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การบัญชีและการเงิน 2 ตำแหน่ง 
ลักษณะงาน :    รับผิดชอบงานด้านบัญชี และการเงิน
การศึกษา :   วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
สาขา :   -
เพศ :   ช / ญ
อายุ :   ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่น ๆ :  
- มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
ดาวโหลดไฟล์สมัครงาน


สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัทเบญจพร แลนส์ แอนด์ เฮาส์  
โทรศัพท์ (074)-890721 , (074)-536596

 

สถานที่ตั้ง 15/229 ม. 6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90100   โทรศัพท์ (074)-890721 , (074)-536596 โทรสาร (074)-890722


 

 

 

 
       
  โปรเจค
• อำเภอหาดใหญ่
- โครงการคลองหวะ
- โครงการคลองแห
- โครงการลพบุรีราเมศวร์
• อำเภอเมืองสงขลา
- อาคารโรงแรม 7 ชั้น
- โครงการนวมินทร์
- โครงการร่มโพธิ์
- โครงการวิลล่า / Villa Project
- โครงการเนเจอร์ปาร์ค
• อำเภอนาทวี
- โครงการทรัพย์รุ่งโรจน์
 
 
  เบญจพร กรุ๊ป เกี่ยวกับเบญจพร กรุ๊ป  
- เบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- บริษัท บี. เจ. พรีคาสท์ จำกัด
- บริษัท เบญจพร คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด
- ตลาดเบญจพร
- มูลนิธิเบญจพร
- เกี่ยวกับเบญจพร กรุ๊ป
- ข่าวสาร และกิจกรรม
- ความรู้เรื่องบ้าน
- ร่วมงานกับเรา
- ติดต่อเบญจพร
 
 
 
 

New User? Here | Forgot Password?Here

©COPYRIGHTS 2012 BENJABHORN GROUP
ALL RIGHTS RESERVED. WEBDESIGN BY ME-FI DOT COM